Risico Inventarisatie en - Evaluatie wetgeving

Vorige Artikel 2 van 2

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze ri&e moet ook een Plan van Aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten slotte moeten in een ri&e de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Wat is een RI&E?

De Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is een fundamenteel onderdeel van het arbobeleid van bedrijven en organisaties. Een RI&E gaat over het herkennen en beheersen van gevaren en bijbehorende kansen. De RI&E is een wettelijke verplichting voor werkgevers. Uitsluitend gecertificeerde arbodiensten en gecertificeerde arbokerndeskundigen zijn bevoegd tot het toetsen van de kwaliteit een RI&E. Met kwaliteit wordt gedoeld op betrouwbaarheid en actualiteit.

Wat is bepaald en bepalend?

Werkgevers zijn verplicht om een RI&E en een Plan van Aanpak(PvA) uit te voeren en deze te laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige. Organisaties met 25 of minder werknemers, die gebruik maken van een aangemeld branche RI&E-instrument zijn niet verplicht tot deze kwaliteitstoetsing. Toetsing voor die bedrijven is ook niet verplicht als het RI&E instrument is erkend in de CAO. Ook de bedrijven waar medewerkers in totaal minder dan 40 uur per week arbeid verrichten hoeven hun RI&E niet te laten toetsen.

Wat zegt de wet erover?

De RI&E moet schriftelijk zijn vastgelegd. De RI&E moet – voor zover aanwezig in de onderneming- aandacht besteden aan bijzondere categorieën werknemers, te weten jeugdigen, thuiswerkers, zwangeren en werkneemsters die borstvoeding geven. De RI&E moet aandacht besteden aan de toegang van werknemers tot een arbodeskundige. De toegang wordt bepaald in overleg tussen de werkgever en het bij de RI&E betrokken medezeggenschapsorgaan of belanghebbende werknemers. Het overleg is gebaseerd op het advies van de ingeschakelde deskundige personen of arbodienst die moeten adviseren over de voorgenomen RI&E.

Afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde gevaren bij de onderneming, met verwijzing naar het Arbobesluit, zijn nadere voorschriften voor de RI&E bepaald.

Wat levert een RI&E op?

Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids-, Gezondheids en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden. Zowel de kans op, als de aard van de schade, verlies of nadelig effect, komen hierbij aan bod.
De RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Deze maatregelen gelden zowel de werkgever als de werknemers. Een RI&E kan gericht zijn op een bestaande of een nieuwe situatie.

Alle arborisico’s worden door de RI&E in beeld gebracht. De RI&E is een hoofdbestanddeel van de fase ‘Plan’ uit de Plan-Do-Check-Act-cyclus en dus een essentieel onderdeel van elk arbomanagementsysteem.

Hoe slim omgaan met de RI&E?

De nieuwe benadering van de participatieve RI&E: meer de werknemers betrekken bij het gehele RI&E-proces. De RI&E is niet alleen het werk van specialisten. Uiteindelijk moet de RI&E ook aansluiten bij de belevingswereld van alle werknemers. Over het algemeen is het ook beter om de maatregelen voor de knelpunten in de RI&E op te lossen of aan te pakken in samenspraak met de betrokken werknemers te ontwikkelen.

Nieuwe generatie RI&E-methodes?

De komende jaren zal een nieuwe generatie branche RI&E-methodes verschijnen waarbij de focus ligt op de zogenaamde prioritaire risico’s van de branche, en dan vooral op de manier waarop de risico’s beheerst worden.

 

© 2018 - 2021 BHV046.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel